Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van:

 

Crane Doctor

Nijverhijdscentrum 30

2761 JP Zevenhuizen

Inschrijfnummer K.v.K.: 24345311

 

 

Algemene voorwaarden van:

 

www.hijsenensjorren.nl

onderdeel van Crane Doctor

Nijverheidscentrum 30

2761 JP Zevenhuizen

Inschrijfnummer K.v.K.: 24345311

 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het verrichten van keurings-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, en op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop - al dan niet tot stand gekomen via de websites www.cranedocter.nl of www.hijsenensjorren.nl - van W.L. Hijweege h.o.d.n. Crane Doctor, gevestigd te Zevenhuizen hierna te noemen “Crane Doctor”.
 2. De opdrachtgever respectievelijk de koper wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder ‘’aanbod’’ wordt verstaan: ieder aanbod van Crane Doctor, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Onder “documenten” wordt verstaan: door Crane Doctor en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken adviezen, rapporten, certificaten, berekeningen, tekeningen, handleidingen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
 7. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die Crane Doctor en/of de wederpartij (moet) verstrekken/verstrekt.
 8. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel door Crane Doctor bij de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken/benodigde - en in dit kader aan de wederpartij te leveren - materialen, onderdelen e.d. als los vanuit het assortiment te verkopen en leveren zaken, materialen, onderdelen e.d.
 9. Onder “object” wordt verstaan: het apparaat dat/ de machine, installatie e.d. die gekeurd moet worden of waarin/waaraan werkzaamheden moeten worden verricht.
 10. Onder “de website” wordt verstaan: de in lid 1 vermelde websites van Crane Doctor.
 11. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 12. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

 

Artikel 2: Aanbod

 

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod.
  Crane Doctor mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht Crane Doctor niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Crane Doctor de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte modellen of voorbeelden van te leveren documenten, opgaven van capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen en specificaties in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Crane Doctor zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. De verstrekte modellen en voorbeelden blijven eigendom van Crane Doctor en worden op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Crane Doctor geretourneerd.
 7. Crane Doctor mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen als hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Crane Doctor heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Crane Doctor schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Crane Doctor is pas gebonden aan:
  1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Crane Doctor - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

 1. Tenzij op de website anders wordt vermeld, is Crane Doctor pas aan een bestelling via de website gebonden, nadat hij deze schriftelijk - al dan niet middels een automatisch bericht - aan de wederpartij heeft bevestigd.

 

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

 

 1. Tenzij partijen anders overeenkomen, factureert Crane Doctor keuringswerkzaamheden op itembasis: Crane Doctor berekent een tarief per te keuren object/onderdeel daarvan.
 2. Tenzij partijen voor overige werkzaamheden een vaste vergoeding overeenkomen, berekent Crane Doctor zijn vergoeding voor deze werkzaamheden op basis van het aantal bestede uren tegen het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Crane Doctor bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
 3. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) van 07:00 uur tot 18:00 uur.
 4. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen en -tijden, mag Crane Doctor een toeslag berekenen over het uurtarief.
 5. Crane Doctor mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan Crane Doctor en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 6. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, reis- en verblijfskosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 7. a.   Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor Crane Doctor (kost) prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde onderdelen/materialen, mag Crane Doctor de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.

b.   Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Crane Doctor er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.
 

Artikel 5: Koop op afstand - bedenktijd, ontbindingsrecht

 

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de consument de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden.
 3. De in het vorige lid bedoelde bedenktijd bedraagt een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder):
  1. de zaak heeft ontvangen;
  2. de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in één bestelling meerdere zaken heeft besteld en deze zaken afzonderlijk worden geleverd;
  3. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/onderdelen.
 4. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling van de consument aan Crane Doctor al dan niet met gebruikmaking van een door Crane Doctor ter beschikking gesteld modelformulier.
 5. Door een ontbinding overeenkomstig de voorgaande leden worden tevens van rechtswege alle eventuele aanvullende overeenkomsten ontbonden.
 6. De consument heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van:
  1. specifieke, voor hem op maat gemaakte, zaken of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  2. zaken die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden - zoals persoonlijke beschermingsmiddelen - en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  3. zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.
 7. Indien de consument de geleverde zaak wil retourneren omdat deze niet voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, gelden de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 6: Koop op afstand - retourzending, terugbetaling

 

 1. Tenzij Crane Doctor de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, moet de consument de zaken onverwijld - maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding - in de originele verpakking, ongebruikt en voor zijn eigen rekening en risico aan Crane Doctor of een door Crane Doctor gemachtigde derde retourneren.
 2. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betaalt Crane Doctor alle van de consument - in het kader van de desbetreffende overeenkomst - ontvangen bedragen terug op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als door de consument werd gebruikt.
 3. Crane Doctor is niet verplicht eventuele bijkomende kosten terug te betalen die zijn ontstaan doordat de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door Crane Doctor aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering.
 4. Tenzij Crane Doctor de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, kan de consument pas terugbetaling vorderen nadat Crane Doctor de zaken retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaken door hem zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
 5. Crane Doctor mag retour gezonden zaken weigeren of slechts een deel van de - van de consument - ontvangen betalingen terugbetalen, indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt zijn, gebruikt zijn (verder dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de zaak vast te stellen) en/of beschadigd zijn. Crane Doctor informeert de consument dan direct na ontvangst van de zaken.
 6. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als zijn behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.
 7. De consument is nooit aansprakelijk noch kosten verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht.
   

Artikel 7: Inschakeling derden

 

Als Crane Doctor dit nodig acht, mag hij leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.
 

Artikel 8: Verplichtingen van de wederpartij

 

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
 1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie - waaronder alle informatie met betrekking tot te keuren objecten - tijdig en op de door Crane Doctor gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
 2. Crane Doctor op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie en het object en deze in een zodanige staat zijn dat Crane Doctor ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten. De werklocatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
 3. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat Crane Doctor hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
 4. Crane Doctor op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door de hem gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;
 5. hij zelf of een gekwalificeerd medewerker aanwezig is tijdens een keuring om het object - indien gewenst - te bedienen en/of hierover uitleg te geven;
 6. Crane Doctor keuringswerkzaamheden kan uitoefenen zonder pressie of beïnvloeding;
 7. het object/de werklocatie vrij is van overtollige materialen, obstakels en overige zaken/aspecten die gevaar kunnen opleveren voor Crane Doctor en/of hem hinderen bij de werkzaamheden;
 8. op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen e.d. van Crane Doctor opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
 9. op de werklocatie kosteloos de door Crane Doctor en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
 1. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Crane Doctor voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 2. Crane Doctor behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt Crane Doctor de informatie conform deze verordening en meldt hij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening.
 3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die Crane Doctor tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen. Daaronder valt tevens schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
 4. Indien dit voor de instandhouding van de accreditatie van Crane Doctor noodzakelijk is, werkt de wederpartij mee aan de toetsing van de keuringswerkzaamheden van Crane Doctor door derde partijen zoals - maar niet beperkt tot - AMTEK.
 5. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Crane Doctor de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Crane Doctor niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Crane Doctor niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.
   

Artikel 9: Levering, (op)leveringstermijnen

 

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Crane Doctor zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. Een overeengekomen termijn gaat in op het moment dat Crane Doctor alle voor de levering van de zaken of de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen.
 3. Crane Doctor mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.
 4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand of terrein van Crane Doctor verlaten of Crane Doctor aan hem heeft medegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
 5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Crane Doctor te bepalen wijze. Crane Doctor is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
 6. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door Crane Doctor voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
 7. Indien Crane Doctor de bestelde/benodigde zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken op de wederpartij over op het moment dat deze op de (werk)locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk tot zijn beschikking staan.
 8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Crane Doctor de bestelde zaken/de zaken die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan.
  De wederpartij stelt Crane Doctor dan binnen een door Crane Doctor gestelde redelijke termijn na kennisgeving in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt de zaken alsnog af.
 9. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Crane Doctor mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken aan derden verkopen en eventuele al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Crane Doctor en/of het recht van Crane Doctor alsnog nakoming te vorderen niet aan.
   

Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
 1. Crane Doctor niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
 2. Crane Doctor niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
 3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft Crane Doctor recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

 1. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Crane Doctor de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
 2. Crane Doctor spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag Crane Doctor de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
 3. Crane Doctor wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
 1. verstrekte documenten;
 2. voorgeschreven werkwijzen e.d.;
 3. gegeven aanwijzingen;
 4. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen, onderdelen en hulpmiddelen;

voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Crane Doctor en hij hiermee bekend is of kan zijn.

 1. Crane Doctor wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 2. Tenzij partijen anders overeenkomen of uit de relevante normen/wettelijke voorschriften anders voortvloeit, zijn keuringen gebaseerd op onderzoek van de - onder normale omstandigheden en veilig - bereikbare onderdelen van het object en het controleren en testen van de werking en/of veiligheid van het object op basis van de van toepassing zijnde technische beschrijvingen en wettelijke voorschriften met vastlegging van de daarbij geconstateerde bevindingen.
 3. Een keuring is altijd slechts een momentopname en gerelateerd aan het bouwjaar van het object. Daarbij worden uitsluitend gesignaleerde gebreken en/of tekortkomingen gerapporteerd. Crane Doctor is niet aansprakelijk voor schade aan het object of veroorzaakt door het object bij gebruik van het object anders dan de fabrikant bedoeld heeft of waarvoor het object bestemd is. Crane Doctor is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van beschadiging van/gebreken aan een gekeurd object na het moment van keuring, zoals beschadiging van een snoer/kabel van een elektrisch apparaat na keuring waardoor kortsluiting ontstaat.
 4. Indien naar het oordeel van Crane Doctor een object op het tijdstip van keuring voldoet aan de van toepassing zijnde normen, voorschriften en/of algemeen geldende (technische) regels, geeft Crane Doctor een certificaat of verklaring af. Het certificaat of de verklaring verwijst naar de van toepassing zijnde normen/voorschriften/(technische) regels waaraan is getoetst.
 5. Indien naar het oordeel van Crane Doctor het object niet voldoet aan de van toepassing zijnde normen/voorschriften/(technische) regels, kan na het verrichten van de nodige aanpassings-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden een herbeoordeling plaatsvinden, waarvan het tijdstip door partijen gezamenlijk wordt overeengekomen. Het in deze voorwaarden ten aanzien van de keuringswerkzaamheden bepaalde is ook van toepassing op de herbeoordeling. Kosten voor een herbeoordeling worden in rekening gebracht bij de wederpartij.
 6. Indien een object wordt afgekeurd, maakt Crane Doctor dit op het object kenbaar met de tekst “afgekeurd”. De wederpartij moet er vervolgens voor zorgen dat dit object buiten gebruik wordt gesteld of vernietigd wordt. De wederpartij kan dit zelf verzorgen of Crane Doctor hiervoor inschakelen.
 7. Crane Doctor informeert de wederpartij over de gevolgen voor de overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
  1. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
  2. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Crane Doctor eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Crane Doctor in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
    

Artikel 11: Meer- en minderwerk
 

 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.
 2. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen Crane Doctor en de wederpartij overeengekomen. Crane Doctor is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra hij - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij:
 1. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
 2. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden/aantallen.
 1. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Als daarbij het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Crane Doctor bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt niet indien het minderwerk het gevolg is van een verzoek van Crane Doctor.
   

Artikel 12: Onderhoud en storingen

 

 1. Partijen kunnen een afzonderlijke overeenkomst sluiten voor het verrichten van periodiek onderhoud of het verhelpen van storingen, gebreken, defecten e.d.
 2. De wederpartij meldt alsdan geconstateerde storingen e.d. - volgens de gebruikelijke/overeengekomen procedures - aan Crane Doctor, waarna Crane Doctor de storingen e.d. naar beste vermogen verhelpt/herstelt.
 3. Tenzij partijen anders overeenkomen, zijn de kosten van de bij de uitvoering van werkzaamheden benodigde zaken niet in de periodieke onderhoudsbijdrage inbegrepen. Crane Doctor brengt deze zaken afzonderlijk bij de wederpartij in rekening conform de hiervoor, ten tijde van de werkzaamheden, geldende prijzen.
 4. De overeenkomst vermeldt in ieder geval:
 1. de periodieke onderhoudsbijdrage en de betalingstermijn;
 2. een regeling met betrekking tot eventuele voorrijkosten;
 3. de toepasselijke tarieven/prijzen;
 4. de looptijd en opzegmogelijkheden;
 5. indien van toepassing, een specificatie van de onderhoudswerkzaamheden;
 6. indien van toepassing, de frequentie van het onderhoud al dan niet voorzien van een planning van de werkzaamheden.
 1. Crane Doctor mag jaarlijks een reguliere verhoging van de onderhoudsbijdrage doorvoeren en doorberekenen aan de wederpartij. Crane Doctor informeert de wederpartij uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de voorgenomen verhoging.

 

Artikel 13: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn bij onderhoud en reparatie
 

 1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn informeert Crane Doctor de wederpartij hierover.
 2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de wederpartij (de werking van) het object heeft gecontroleerd waarin/waaraan de werkzaamheden plaatsvonden en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
 3. De werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien:
  1. de wederpartij een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 2 weken getekend aan Crane Doctor retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;
  2. Crane Doctor geen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de wederpartij niet binnen 2 weken na afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd;
  3. het object al voor het verstrijken van voornoemde termijn (weer) door de wederpartij in gebruik is genomen.
 4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het object, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan het door Crane Doctor voltooide werk.
 5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een ingebruikneming in de weg staan. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. Crane Doctor herstelt de geconstateerde kleine gebreken binnen deze onderhoudstermijn.
 6. Indien de wederpartij na de oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.
   

Artikel 14: Huur en verhuur van roerende zaken

 

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen Crane Doctor en de wederpartij gesloten overeenkomst met betrekking tot de verhuur van roerende zaken of het anderszins door Crane Doctor tijdelijk ter beschikking stellen van roerende zaken aan de wederpartij. Aan consumenten vindt geen verhuur plaats.
 2. Crane Doctor mag een waarborgsom vaststellen die de wederpartij vóór ingang van de huurperiode aan Crane Doctor moet voldoen.
 3. Crane Doctor mag de wederpartij vragen zich te legitimeren.
 4. Crane Doctor bepaalt of hij het gehuurde bij de wederpartij bezorgt of dat de wederpartij het gehuurde moet ophalen.
 5. De wederpartij zorgt ervoor dat:
  1. hij het gehuurde bij ophalen of ontvangst op gebreken, beschadigingen e.d. controleert.
   Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. meldt hij op dat moment direct aan Crane Doctor.
   Bij gebreke daarvan wordt het gehuurde geacht zonder gebreken en in onbeschadigde staat aan de wederpartij te zijn meegegeven of afgeleverd;
  2. hij over een deugdelijk transportmiddel beschikt, indien hij het gehuurde zelf ophaalt en retourneert aan Crane Doctor. Het transportrisico is voor de wederpartij;
  3. hij het gehuurde conform de eventuele instructies, gebruiksaanwijzingen e.d. van Crane Doctor gebruikt of zelf over voldoende kennis en ervaring beschikt om het gehuurde op de juiste wijze te gebruiken;
  4. het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat blijft. De wederpartij is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade en meldt deze direct na ontstaan aan Crane Doctor onder opgaaf van alle bijzonderheden. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door Crane Doctor of - na diens uitdrukkelijke toestemming - op aanwijzing van Crane Doctor;
  5. hij Crane Doctor direct informeert indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde of gegronde vrees hiervoor. Onder beslaglegging wordt mede begrepen fiscaal bodembeslag. De wederpartij informeert de beslaglegger direct dat het gehuurde eigendom is van Crane Doctor;
  6. hij het gehuurde na afloop van de huurperiode in de staat en in de emballage waarin het zich bij ontvangst bevond aan Crane Doctor retourneert of voor afhalen ter beschikking stelt.
   Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde en noodzakelijke kosten voor reiniging en reparatie zijn voor rekening van de wederpartij.
 6. Crane Doctor inspecteert het gehuurde direct na retournering. De wederpartij mag bij deze inspectie aanwezig zijn.
 7. De wederpartij is over de gehele overeengekomen huurperiode de huurprijs verschuldigd.
  Deze huurperiode gaat in op het moment dat het gehuurde:
  1. voor afhalen gereed staat, indien de wederpartij het gehuurde ophaalt;
  2. bij de wederpartij wordt afgeleverd, indien Crane Doctor het gehuurde bij de wederpartij bezorgt.

De huurperiode eindigt op het moment dat het gehuurde inclusief alle bijbehorende onderdelen en toebehoren door Crane Doctor retour is ontvangen. Te laat ophalen of eerder retourneren van het gehuurde door de wederpartij heeft geen invloed op de overeengekomen huurperiode.

 1. Indien Crane Doctor het gehuurde bij de wederpartij bezorgt, worden vertragingen die ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde onder de huurperiode begrepen indien deze vertragingen te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor risico van de wederpartij komen. Deze vertragingen leiden niet tot een latere aanvang van de huurperiode.
 2. De huurperiode wordt verlengd met iedere aan de wederpartij toe te rekenen vertraging in de teruggave van het gehuurde. Deze omvat ook de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van nalatigheid van de wederpartij. Crane Doctor kan dan van de wederpartij betaling verlangen van de over de verlenging verschuldigde huurprijs en vergoeding van alle door de vertraging geleden schade.
 3. Indien de wederpartij het gehuurde - om welke reden dan ook - niet aan Crane Doctor retourneert, is hij verplicht alle hierdoor geleden schade van Crane Doctor te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde en de gederfde winst.
 4. Crane Doctor mag alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom.
 5. Het gehuurde blijft altijd eigendom van Crane Doctor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crane Doctor, mag de wederpartij het gehuurde niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten verstrekken op het gehuurde of wijzigingen op of aan het gehuurde aanbrengen.
  De wederpartij voorkomt dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

 

Artikel 15: Klachten
 

 1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Crane Doctor.
  Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Crane Doctor. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen een door Crane Doctor gestelde (garantie)termijn na oplevering - schriftelijk aan Crane Doctor. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. De wederpartij stelt Crane Doctor in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of Crane Doctor de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 8. Retourzending vindt plaats op een door Crane Doctor te bepalen wijze en - indien aan de orde - in de originele verpakking of emballage.
 9. Geen klachten zijn mogelijk over:
  1. verrichte keuringswerkzaamheden indien (de constructie van) het gekeurde object niet meer in dezelfde staat verkeert als ten tijde van de uitvoering van deze werkzaamheden;
  2. in de branche geaccepteerde geringe afwijkingen wat betreft opgegeven capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen e.d. van geleverde zaken;
  3. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd of anderszins zijn gewijzigd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.
    

Artikel 16: Garanties
 

 1. Crane Doctor voert de overeengekomen keuringen, leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende/de toepasselijke wettelijke eisen, normen, voorschriften en (technische) regels uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. Crane Doctor staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert Crane Doctor zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde of benodigde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Crane Doctor informeert de wederpartij hierover.
 4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Crane Doctor alleen dat de zaken hiervoor geschikt is, indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, is garantie op gebruikte zaken, onderdelen en/of materialen uitgesloten.
 6. Geen garantie geldt op door de wederpartij voorgeschreven/verstrekte zaken die voor de werkzaamheden worden gebruikt.
 7. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
 8. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 9. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Crane Doctor - naar zijn keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 10. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Crane Doctor. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.
   

Artikel 17: Aansprakelijkheid
 

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Crane Doctor gegeven garanties, gegarandeerde resultaten, kwaliteitseisen of beroepsstandaarden aanvaardt Crane Doctor geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Crane Doctor is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Crane Doctor voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Crane Doctor aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Crane Doctor gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Crane Doctor hiervoor aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Indien Crane Doctor zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door/namens de wederpartij verstrekte documenten, is hij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
 8. Crane Doctor is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door/namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of leveringen.
 9. Crane Doctor is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door:
  1. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of in strijd met de door/namens Crane Doctor verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  2. ondeskundige bewaring (opslag) of ondeskundige/onjuiste installatie van de geleverde zaken door/namens de wederpartij;
  3. ondeskundig/onvoldoende onderhoud van de geleverde zaken door de wederpartij;
  4. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door/namens de wederpartij aan Crane Doctor verstrekte/voorgeschreven informatie, materialen en/of onderdelen;
  5. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
  6. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Crane Doctor adviseerde en/of gebruikelijk is;
  7. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
  8. normale slijtage, erosie of corrosie;
  9. of als gevolg van gebreken, tekortkomingen e.d. die worden geconstateerd aan of zich voordoen met betrekking tot het gekeurde object, maar vallen buiten de specifieke opdracht en/of het moment waarop de keuringswerkzaamheden zijn verricht;
  10. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie) werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Crane Doctor.
 10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Crane Doctor uitdrukkelijk voor eventuele aanspraken van derden.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Crane Doctor of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Crane Doctor de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.
   

Artikel 18: Betaling

 

 1. Crane Doctor mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen.
  De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Crane Doctor een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Crane Doctor bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 6. Crane Doctor geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Crane Doctor de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Crane Doctor de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld.
  Voornoemd opschortingsrecht heeft Crane Doctor eveneens indien hij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
 3. Ontvangen betalingen brengt Crane Doctor eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 4. De wederpartij mag de vorderingen van Crane Doctor niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Crane Doctor heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
   

Artikel 19: Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Crane Doctor totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij aanwezig zijn.
 4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
 5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 6. De wederpartij informeert Crane Doctor direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 7. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Crane Doctor.
 8. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Crane Doctor diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of Crane Doctor een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Crane Doctor en zijn werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van Crane Doctor op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.
   

Artikel 20: Retentierecht

 

 1. Crane Doctor mag de teruggave van de objecten van de wederpartij, die hij voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, opschorten indien en gedurende de periode dat de wederpartij:
  1. de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan deze objecten niet (volledig) heeft voldaan;
  2. overige opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Crane Doctor niet (volledig) heeft voldaan.
   1. Crane Doctor is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.
     

Artikel 21: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

 1. Crane Doctor mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 1. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
   

Artikel 22: Overmacht

 

 1. Bij overmacht van de wederpartij of Crane Doctor, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van Crane Doctor wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Crane Doctor, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Crane Doctor: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Crane Doctor of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen of activiteiten van cybercriminelen waardoor de website niet (volledig) beschikbaar is, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Crane Doctor tot aan dat moment nakomen.
   

Artikel 23: Annulering, opschorting

 

 1. Dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd zoals bedoeld in artikel 5.
 2. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Crane Doctor van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Crane Doctor en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 3. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag Crane Doctor de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
 4. De wederpartij vrijwaart Crane Doctor voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 5. Crane Doctor mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 6. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag Crane Doctor deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door Crane Doctor zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.
 7. Kosten die voor Crane Doctor voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Crane Doctor de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.
   

Artikel 24: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Crane Doctor, maar Crane Doctor behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
 4. Ongeacht de keuze van Crane Doctor, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Crane Doctor.
 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Crane Doctor er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 22 maart 2019

© 2013 - 2024 Hijsenensjorren | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel